Cliënteninformatie

Kantoorinformatie

CrossLink Legal is als advocatenkantoor ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten en is gebonden aan de Advocatenwet en de gedragsregels en verordeningen van de Orde van Advocaten. Zie www.advocatenorde.nl voor meer informatie.

CrossLink Legal houdt kantoor aan de De Boelelaan 30 te (1083 HJ) Amsterdam, telefoonnummer +31 (0)6 40376136, faxnummer +31 (0)20 820 8499. CrossLink Legal is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 66229952. Het BTW nummer is NL250164048B01.

Werkwijze

Tijdens een kennismakingsgesprek kunt u uw probleem aan ons uitleggen. Het doel van deze consultatie strekt ertoe om wederzijds informatie uit te wisselen. Het is van belang zoveel mogelijk gedetailleerde en relevante informatie over uw zaak te verstrekken aan de advocaat. Op zijn beurt zal de advocaat u uitleggen welk type kosten de behandeling van uw zaak met zich zal meebrengen. Voor deze introductiebespreking betaalt u geen kosten. Na de kennismaking worden er met u afspraken gemaakt over de behandeling van de zaak. Deze afspraken worden schriftelijk aan u bevestigd in een opdrachtbevestigingsbrief.

U kunt telefonisch een afspraak inplannen. Neemt u een geldig identiteitsbewijs mee? Advocaten zijn wettelijk verplicht de identiteit vast te kunnen stellen.

Tarieven

In beginsel werkt CrossLink Legal met een vast uurtarief. Indien de zaak en/of de specifieke te verrichten werkzaamheden daartoe aanleiding geven, kan een alternatief honorarium worden afgesproken.

  1. alternatief uurtarief: bijvoorbeeld volume korting, aangepast uurtarief;
  2. fixed/flat fee: vast bedrag voor op voorhand afgebakende werkzaamheden
  3. fee cap: een maximum bedrag voor op voorhand afgebakende werkzaamheden. Indien minder uren worden besteed aan de behandeling van de kwestie waardoor de fee cap niet wordt bereikt, wordt slechts de daadwerkelijk verrichtte tijd in rekening gebracht aan een afgesproken uurtarief.
  4. fixed fee collar
  5. phase based fee: een aangepast uurtarief afhankelijk van de fase waarin de zaak zich bevindt.
  6. retainer

Klachten- en geschillenregeling

Ondanks de inzet van de advocaat kan het voorkomen dat u toch niet tevreden bent over de juridische dienstverlening of over de hoogte van de declaratie. In deze gevallen kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling en uw klacht eerst voorleggen aan CrossLink Legal. Wij zullen uw klacht behandelen volgens een door de Orde van Advocaten opgesteld klachtenreglement. Om gebruik te kunnen maken van de klachtenregeling dient u uw klacht aan ons kantoor voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht heeft geleid. Wij streven ernaar om uw klacht binnen zes weken na ontvangst schriftelijk af te handelen. Mocht onze interne klachtenregeling niet voor een afdoende oplossing kunnen zorgen, kunnen geschillen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter te Amsterdam.