Het kantoor

Missie

Cultivating Creativity Through IP : CrossLink Legal heeft als missie het verschaffen aan haar cliënten van een voorsprong in de markt door de waarde van intellectuele eigendomsrechten te maximaliseren. Dankzij specialistisch advies op het gebied van bescherming, handhaving, registratie, onderhoud of exploitatie van uw intellectuele eigendomsrechten kan groei in de onderneming worden verwezenlijkt.

In een hyper competitieve markt moet u als ondernemer constant bij de pinken zijn en uw intellectuele eigendomsrechten niet uit het oog verliezen. CrossLink Legal ont-zorgt u als ondernemer.

Over CrossLink Legal

In een creatieve onderneming zijn IE-rechten op uw creaties de spil van de zakelijke activiteiten. CrossLink Legal is uw sparringpartner voor alle IE-kwesties. CrossLink Legal wil weten wat u als ondernemer wakker houdt,waar u kansen ziet in de markt en wat u met uw creaties wilt bereiken, zowel op de korte als op de lange termijn. Met deze wetenschap kan CrossLink Legal u bijstaan bij het uitzetten van een IE-stategie of begeleiden van projecten waarbij IE-rechten centraal staan. Zo kunnen potentiële risico’s tijdig in kaart worden gebracht, of kunnen oplossingen worden bedacht waardoor uw onderneming haar potentieel kan verwezenlijken.

Soms is de confrontatie aangaan met een wederpartij onvermijdelijk. Indien een schikking buiten bereik is, dan is de gang naar de rechter de aangewezen manier op jouw recht te halen. CrossLink Legal procedeert over intellectuele eigendomsgeschillen. Procederen levert voor cliënten vaak veel stress op, los van het juridische geschil. Daarom coacht CrossLink Legal u als het ware door de procedure heen.

Wat doe ik?

Bindu is gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht (‘IE’) in brede zin. Denk daarbij niet alleen aan bescherming of handhaving van uw rechten maar denk ook aan commerciële contracten, licenties, overdracht, aan IE-strategie en project management. Wij staan u op verschillende manieren bij en adviseren, onderhandelen en stellen contracten op.

CrossLink Legal procedeert over intellectuele eigendomsgeschillen. Soms is de confrontatie aangaan met een wederpartij onvermijdelijk. Indien een schikking buiten bereik is, dan is de gang naar de rechter de aangewezen manier op uw recht te halen. Procederen levert voor cliënten vaak veel stress op, los van het juridische geschil. Daarom coacht CrossLink Legal u als het ware door de procedure heen

Voor wie?

Bent u creatief ondernemer en zit u met vragen over de bescherming, exploitatie of handhaving van uw rechten of vragen over contracten?

CrossLink Legal richt zich onder meer op creatieve ondernemers (in de muziekbranche, kunstwereld, modewereld, (grafisch) designer, fotografen, gamesontwikkelaars, schrijvers, chefs/restaurateurs/horeca), influencers (muziek, beauty, fashion) tech bedrijven en op media/entertainment bedrijven. De creatieve industrie opereert steeds meer op het snijvlak met de tech-wereld. Verschillende branches hebben verschillende behoeftes als het op bescherming en exploitatie van hun creaties aankomt.

CrossLink Legal gelooft in een lange termijn relatie met onze cliënten. Cliënten kunnen daarom ook tussendoor met kleinere vragen terecht, niet alleen als er een zaak loopt.

Cliënteninformatiie

Kantoorinformatie

CrossLink Legal is als advocatenkantoor ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten en is gebonden aan de Advocatenwet en de gedragsregels en verordeningen van de Orde van Advocaten. Zie www.advocatenorde.nl voor meer informatie.

CrossLink Legal is gevestigd te Amsterdam en heeft haar bezoek -en postadres aan de Mr. Treublaan 7, 1097 DP Amsterdam (Gebouw Spaces Amstel). CrossLink Legal is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 66229952. Het BTW nummer is NL250164048B01.

Werkwijze

Tijdens een kennismakingsgesprek kunt u uw probleem aan ons uitleggen. Het doel van deze consultatie strekt ertoe om wederzijds informatie uit te wisselen. Het is van belang zoveel mogelijk gedetailleerde en relevante informatie over uw zaak te verstrekken aan de advocaat. Op zijn beurt zal de advocaat u uitleggen welk type kosten de behandeling van uw zaak met zich zal meebrengen. De afspraken die met u zijn gemaakt worden schriftelijk aan u bevestigd in een opdrachtbevestigingsbrief. Op alle werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

U kunt telefonisch een afspraak inplannen. Neemt u een geldig identiteitsbewijs mee? Advocaten zijn wettelijk verplicht de identiteit vast te kunnen stellen.

Rechtsgebieden

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur:

Bindu De Knock heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebieden Intellectueel Eigendom geregistreerd.

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten minstens tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerde rechtsgebied.

Tarieven

In beginsel werkt CrossLink Legal met een vast uurtarief. Indien de zaak en/of de specifieke te verrichten werkzaamheden daartoe aanleiding geven, kan een alternatief honorarium worden afgesproken.

  • alternatief uurtarief: bijvoorbeeld volume korting, aangepast uurtarief;
  • fixed/flat fee: vast bedrag voor op voorhand afgebakende werkzaamheden
  • fee cap: een maximum bedrag voor op voorhand afgebakende werkzaamheden. Indien minder uren worden besteed aan de behandeling van de kwestie waardoor de fee cap niet wordt bereikt, wordt slechts de daadwerkelijk verrichtte tijd in rekening gebracht aan een afgesproken uurtarief.
  • fixed fee collar
  • phase based fee: een aangepast uurtarief afhankelijk van de fase waarin de zaak zich bevindt.
  • retainer

 

Klachtenregeling

Ondanks onze inzet kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. In dergelijke situaties kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

U kunt uw klacht in eerste instantie voorleggen aan ons kantoor. Wij zullen uw klacht behandelen volgens een door de Orde van Advocaten opgesteld klachtenreglement. Om gebruik te kunnen maken van de klachtenregeling dient u uw klacht aan ons kantoor voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht heeft geleid. Wij streven ernaar om uw klacht binnen zes weken na ontvangst schriftelijk af te handelen.

In gevallen waarin onze interne klachtenregeling niet voor een afdoende oplossing heeft gezorgd, kunnen geschillen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter te Amsterdam.